പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് - വകുപ്പ് തിരിച്ച് - 11 ഏപ്രില്‍ 2018

Posted on Monday, April 2, 2018
LIFE Mission- Department Wise Progress Report - Completion of Incomplete Houses
  As On: 01.11.2017 As on: 11.04.2018    
DEPARTMENT TOTAL Houses Completed % Balance to be Completed
Fisheries Department 425 242 57 183
Corporation 4585 2488 54 2097
Block Panchayat 20511 10832 53 9679
ST Development Department 12804 6501 51 6303
Grama Panchayat 9683 4417 46 5266
Municipality 4442 1593 36 2849
SC Development Department 8006 1530 19 6476
Minority Welfare Department 98 18 18 80
District Panchayat 392 54 14 338
TOTAL 60946 27675 45 33271