പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് - വകുപ്പ് തിരിച്ച് - 19-05-2018