പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് - 19-03-2018

PROGRESS REPORT OF INCOMPLETE HOUSES AS ON 19.03.2018
  Previous Progress
District Name No Basement Basement Lintel Roof Total Basement Lintel Roof Completed Total
THIRUVANANTHAPURAM 718 1466 1655 2734 6573 148 265 125 2572 3110
KOLLAM 973 1606 1463 580 4622 143 501 336 804 1784
PATHANAMTHITTA 203 512 593 141 1449 49 140 47 496 732
ALAPPUZHA 847 845 801 713 3206 189 386 235 897 1707
KOTTAYAM 440 570 414 220 1644 71 154 92 431 748
IDUKKI 653 1161 1202 1341 4357 48 113 77 1049 1287
ERANAKULAM 192 412 346 205 1155 40 181 94 428 743
THRISSUR 775 1199 1073 528 3575 179 456 218 526 1379
PALAKKAD 539 1975 2853 3777 9144 74 527 454 2420 3475
MALAPPURAM 549 963 1197 510 3219 136 369 233 843 1581
KOZHIKKOD 1183 1872 2541 2102 7698 106 492 581 2141 3320
WAYANAD 1573 2365 1848 3912 9698 131 354 617 1908 3010
KANNOOR 400 640 1029 862 2931 47 258 199 905 1409
KASARGOD 209 861 1531 619 3220 32 254 179 879 1344
ആകെ എണ്ണം 9254 16447 18546 18244 62491 1393 4450 3487 16299 25629