ലൈഫ് മിഷന് വേണ്ടി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

ലൈഫ് മിഷന്  വേണ്ടി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷൻ  ക്ഷണിക്കുന്നു