പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് 17.02.2018

പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് 

 
Previous Progress
Sl No DistrictName  No Basement Basement Lintel Roof Total Basement Lintel Roof Completed
1 തിരുവനന്തപുരം 669 1420 1580 2711 6703 46 112 96 69
2 കൊല്ലം 890 1663 1378 570 4953 78 134 90 150
3 പത്തനംതിട്ട 115 427 499 122 1517 52 94 58 150
4 ആലപ്പുഴ 453 815 678 591 3370 154 235 150 294
5 കോട്ടയം 321 551 344 177 1737 51 80 70 143
6 ഇടുക്കി 544 1141 1178 1427 4540 25 61 72 92
7 എറണാകുളം 226 447 293 161 1424 25 75 64 133
8 തൃശ്ശൂര്‍ 993 1524 1184 841 5023 106 163 98 114
9 പാലക്കാട് 471 1944 2752 3812 9555 46 179 158 193
10 മലപ്പുറം 410 872 1089 422 3287 77 130 101 186
11 കോഴിക്കോട് 782 1607 2094 1501 7762 81 235 352 1110
12 വയനാട് 1738 2313 1779 3504 9850 17 41 60 398
13 കണ്ണൂര്‍ 276 589 891 746 3109 40 187 122 258
14 കാസര്‍ഗോഡ് 130 779 1415 449 3286 20 103 82 307
Grand Total 8018 16092 17154 17034 66116 818 1829 1573 3597