പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് 18.02.2018

പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് 

 
Previous Progress
Sl No DistrictName No Basement Basement Lintel Roof Total Basement Lintel Roof Completed
1 തിരുവനന്തപുരം 630 1407 1552 2704 6721 58 131 105 116
2 കൊല്ലം 868 1655 1364 570 4946 89 143 107 150
3 പത്തനംതിട്ട 115 426 499 122 1517 52 94 58 151
4 ആലപ്പുഴ 445 815 674 585 3370 156 236 153 306
5 കോട്ടയം 316 542 344 174 1730 52 84 69 146
6 ഇടുക്കി 537 1124 1170 1417 4516 25 66 76 93
7 എറണാകുളം 215 437 288 157 1408 25 80 64 141
8 തൃശ്ശൂര്‍ 992 1517 1183 840 5021 106 170 98 115
9 പാലക്കാട് 467 1932 2749 3809 9556 47 184 164 202
10 മലപ്പുറം 406 865 1069 422 3287 74 141 118 192
11 കോഴിക്കോട് 741 1600 2085 1497 7764 85 242 359 1143
12 വയനാട് 1735 2307 1775 3501 9850 17 47 64 404
13 കണ്ണൂര്‍ 275 589 888 745 3108 40 187 121 263
14 കാസര്‍ഗോഡ് 129 773 1406 449 3286 20 107 92 309
Grand Total 7871 15989 17046 16992 66080 846 1912 1648 3731