അന്തിമ പട്ടിക അംഗീകരിച്ച ലോക്കൽ ബോഡികളുടെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള എണ്ണം 18.02.2018

അന്തിമ പട്ടിക അംഗീകരിച്ച ലോക്കൽ ബോഡികളുടെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള എണ്ണം

SLNo DISTRICT NAME TOTAL No OFLBs COMPLETD SCORE SHEET ENTRY No OF LBs NOT COMPLETD SCORE SHEET ENTRY No OF LBs APPROVED BENEFICIARY LIST No OF LBs NOT APPROVED BENEFICIARY LIST
1 Thiruvananthapuram 78 73 5 65 13
2 Kollam 73 73 0 69 4
3 Alappuzha 78 77 1 77 1
4 Pathanamthitta 57 57 0 56 1
5 Kottayam 77 77 0 76 1
6 Idukki 54 54 0 54 0
7 Ernakulam 96 96 0 95 1
8 Thrissur 94 91 3 90 4
9 Palakkad 95 93 2 92 3
10 Malappuram 106 104 2 104 2
11 Kozhikkode 78 77 1 76 2
12 Wayanad 26 26 0 25 1
13 Kannur 81 79 2 78 3
14 Kasargod 41 41 0 41 0
Total 1034 1018 16 998 36