നാളിതുവരെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള എണ്ണം

നാളിതുവരെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള എണ്ണം

SLNo DISTRICT NAME LANDLESS HOMELESS HOMELESS HAVING LAND TOTAL
1 Thiruvananthapuram 56063 28491 84554
2 Kollam 39958 15219 55177
3 Palakkad 32442 21474 53916
4 Ernakulam 37763 10551 48314
5 Thrissur 35568 11236 46804
6 Malappuram 25434 14648 40082
7 Idukki 21415 17271 38686
8 Alappuzha 19384 14460 33844
9 Kozhikkode 17464 10212 27676
10 Kottayam 16706 7221 23927
11 Kasargod 12127 8188 20315
12 Wayanad 7655 7159 14814
13 Kannur 8426 4742 13168
14 Pathanamthitta 7617 4178 11795
TOTAL 338022 175050 513072