അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക എം .ഐ .എസിൽ (lifemission.org.in) തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ