ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കുലർ

ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കുലർ