ജീവനക്കാര്‍

CEO
Dr. Adeela Abdulla IAS
CEO 

 

 
dyCEO
Binu Francis
Deputy CEO 
CE
Sundaran K
Chief Engineer
fin
Chandramohan G
Financial Consultant

 

 
PM
Sanob S
Program Manager
PM
Raviraj R
Program Manager
PM
Aneesh B
Program Manager
PM
Muhammed Huwaiz
Program Manager
PM
Faizy A
Program Manager

 

 

PM
Ajitha S
Program Manager
PM
Archana Gopinath
Program Manager
PM
Rahul U S
Program Manager
ENG
Vipin K M
Structural Engineer
ENG
Manu Mohan
Structural Engineer

 

FO
Sudheer S
Finance Officer
MIS
Sreeraj R
MIS  Expert
DEO
Shajeela M
MTS
DEO
Sreejith S R
DEO