ലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവനക്കാരെ കരാർ /ഡെപ്യുട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ച ഉത്തരവ്

Posted on Saturday, October 7, 2017

ലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവനക്കാരെ കരാർ /ഡെപ്യുട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ച ഉത്തരവ്