വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഡെപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, September 11, 2017

ലൈഫ് മിഷനിലേക്ക്  വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഡെപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ആര്‍ക്കിടെക്ട്
സിവില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
എം. ഐ. എസ്. വിദഗ്ദ്ധന്‍
ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
ഓഫീസ് അറ്റന്റെന്റ്/ മള്‍ടി ടാസ്ക് പേര്‍സണല്‍ 
ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍/ മള്‍ടി ടാസ്ക് പേര്‍സണല്‍ 

പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍
ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേററര്‍